Privacy Policy for Moonlife.se  (see below for copy in Swedish)

At Moonlife.se, we value your personal privacy and want you to feel secure when sharing your personal information with us. We adhere to laws and regulations to safeguard your privacy, including bank secrecy and internal guidelines for handling personal data.

Processing of Personal Data

We process your personal data only for specific and clearly stated purposes. For instance, we process your personal data to manage and record purchases of our services. We inform you clearly about the purposes for which we process your personal data, as outlined in the information about data processing that we provide you with during service purchases or membership registration.

Marketing

The information you provide to Moonlife.se is also used to offer you improved and personalized offers, as well as to provide better service through direct marketing. You always have the right to request that we do not process your personal data for direct marketing.

Consent

When necessary or appropriate, we obtain your consent before processing your personal data. You have the right to withdraw your consent at any time.

Information about Personal Data

Moonlife.se handles personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). For more information, please read our GDPR information.

Contact

If you have questions regarding how we handle personal data, please contact us via email at connect@moonlife.se.

Access to Personal Data

Only a limited number of individuals with specific authorization have access to your personal data within Moonlife.se . We also have service agreements with companies that process personal data on our behalf. These agreements include provisions on confidentiality and security during personal data processing.

Security

Your entrusted information is processed securely within Moonlife.se . We have safeguards against intrusion and destruction of data.

Transfer of Personal Data

Your personal data is not transferred to anyone outside of Moonlife.se, except in cases mentioned under the “Access to Personal Data” section above.

Thank you for choosing Moonlife.se for your needs and for trusting us with your privacy.

—————————————

Privacy Policy för Moonlife.se

Vi på Moonlife.se värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Vi följer lagar och regler för att skydda din integritet, inklusive banksekretess och interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter för särskilda och tydligt angivna ändamål. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och registrera köp av våra tjänster. Vi informerar dig tydligt om vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilket framgår i den information om personuppgiftsbehandling som vi ger dig i samband med köp av tjänster eller medlemsregistrering.

Marknadsföring

Informationen du lämnar till Moonlife.se används även för att kunna erbjuda dig bättre och mer personliga erbjudanden samt för att ge dig bättre service genom direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Samtycke

När det krävs eller är lämpligt, inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Information om personuppgifterna

Moonlife.se hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information, läs vår GDPR-information.

Kontakt

Om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via e-post connect@moonlife.se.

Tillgång till personuppgifterna

Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till dina personuppgifter inom Moonlife.se. Vi har också serviceavtal med företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar. Dessa avtal inkluderar bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Säkerhet

Dina anförtrodda uppgifter behandlas på ett tryggt sätt inom Moonlife.se. Vi har skydd mot intrång och förstörelse av uppgifterna.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter överförs inte till någon utanför Moonlife.se, förutom de fall som nämns under rubriken “Tillgång till personuppgifterna” ovan.

Tack för att du väljer Moonlife.se för dina behov och för att du litar på oss när det gäller din integritet.